بهار .............

بهار چیست؟ تولد دوباره ی زمین پس از روزهای سرد و تلخ جدایی............... بهار چیست؟ رویای تازگی درختان که پس از ماه ها انتظار و تمنا به حقیقت می پیوندد............... بهار چیست؟ آشتی زندگی با مرگ ، پس از جنگی سخت و مرگ تمام برگ های سبز و جسد ها یی مظلوم که زیر پای شاهدان با نازک ترین فریاد خاک می شوند................ بهار چیست؟ دوستی نسیم با چمن ، گرمایی برای آب شدن یخ های دوری ، پایان سکوت مرگ آور غم و پرواز ترانه ی زندگی بر پشت نسیم ، باد و حتی توفان................ بهار چیست؟ دریدن پهنای سخت و شکفتن برای نظاره کردن عشق................. بهار چیست؟ عشق

/ 0 نظر / 13 بازدید