کاش...........

.............کاش من نیز رهگذری می بودم که بسی آرام میگذشت از پس لحظه های خاکستری ام و در خود می گفت وای بر او که چه قدر آرامست و به خود می آمد کاش من می بودم کاش من نیز لحظه ای از خود بگذرم و با دل بنشینم به تماشای آنچه که در زندان خودم ندیدم ...............کاش روزی من هم از خود بگذرم

/ 1 نظر / 10 بازدید
علی پزشکی

درود الهه جان ممنونم که به خلوتگاهم سر زدی ... [گل]